Prawo administracyjne


* reprezentacja stron przed organami administracji państwowej i samorządowej;

* odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia w toku postępowania administracyjnego;

* reprezentowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.